Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ważny dla praktyki zawierania umów w oparciu o ogólne warunki umów 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) po raz kolejny wypowiedział się w przedmiocie ważności klauzul jurysdykcyjnych zawartych w ogólnych warunkach umów („OWU”) jednej ze stron. Klauzule te wskazują, w którym kraju można dochodzić roszczeń z danej umowy. Co do zasady wyłączają one możliwość dochodzenia praw przed sądami innego państwa. W wydanym wyroku TSUE potwierdził, że w określonych warunkach klauzula jurysdykcyjna zawarta w OWU udostępnionych online przez jedną ze stron może być uznana za uzgodnioną, nawet jeżeli druga strona nie miała pełnej świadomości co do jej sformułowania a nawet istnienia.

Klauzule jurysdykcyjne zawarte w OWU

Tak w obrocie profesjonalnym jak i w stosunkach z konsumentami powszechne jest zawieranie umów z użyciem odesłania w umowie do OWU jednej ze stron. OWU mają stałą treść, na którą, co do zasady, druga strona nie ma wpływu, mogąc je tylko zaakceptować lub zrezygnować z zawarcia umowy. OWU niejednokrotnie stanowią załącznik do zawartej umowy pisemnej. Coraz częstsza jest jednak praktyka odsyłania do OWU za pomocą linku do odpowiedniej strony internetowej, gdzie te warunki są opublikowane. Link taki często można znaleźć w dokumencie umowy, złożonym zamówieniu, jego akceptacji lub innej korespondencji związanej z zawarciem umowy.

Typową regulacją wchodzącą w skład OWU jest postanowienie wskazujące państwo, przed którego sądami można dochodzić ewentualnych roszczeń z zawartej umowy. Co oczywiste, takie postanowienie jest nierzadko istotnym utrudnieniem dla drugiej strony w egzekwowaniu jej uprawnień. Warunki formalne dla ważności takiego postanowienia mają więc niebagatelne znaczenie dla sposobu wykorzystywania OWU w bieżącej działalności.

Wymogi formalne ważności klauzuli jurysdykcyjnej

Jeżeli klauzula jurysdykcyjna wskazuje jako właściwe sądy jednego z państw członkowskich UE, wymogi formalne ważności tej klauzuli określa Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1215/2012, zwyczajowo zwane „Bruksela I bis”. Dopuszcza ono zasadniczo cztery formy dla zawarcia porozumienia co do właściwości sądów:

–   pisemną, z którą zrównane jest zawarcie umowy poprzez przekazy elektroniczne (np. emaile)      umożliwiające trwały zapis,

–  inną formę ale z potwierdzeniem porozumienia na piśmie,

–  inną formę odpowiadającą wcześniejszej praktyce pomiędzy stronami,

–  inna formę odpowiadającą przyjętemu i znanemu stronom zwyczajowi handlowemu.

Jako że sytuacje opisane w trzech ostatnich punktach są stosunkowo rzadkie, najczęściej ważność klauzuli zawartej w OWU zależy od tego, czy spełnione zostały wymogi formy pisemnej. Ta kwestia jest więc stosunkowo częstym przedmiotem orzeczeń sądowych. Szczególnie wiele sporów budzi to, kiedy można uznać za uzgodnioną klauzulę jurysdykcyjną, niewłączoną bezpośrednio do tekstu zawartej umowy, a znajdującą się w OWU stosowanych przez jedną ze stron.

Dotychczasowe orzecznictwo TSUE

Jeszcze w latach 70-tych XX wieku TSUE potwierdził, iż klauzula jurysdykcyjna nie musi być koniecznie jednym z postanowień zawartych w podpisanej przez obie strony umowie (por. wyrok w sprawie Salotti C-24/76). W przypadku umowy zawartej w tradycyjnej formie pisemnej wystarczające jest precyzyjne odwołanie do dokumentu OWU. Odwołanie to nie musi przy tym wskazywać na klauzulę jurysdykcyjną jako część OWU. Warunkiem skuteczności takiego odwołania jest jednak faktyczne udostępnienie drugiej stronie tekstu OWU przed zawarciem umowy (por. wyrok w sprawie Hőszig
C-222/15).

TSUE wypowiedział się już także co do umów zawieranych online na stronach internetowych (wyrok w sprawie El Majdoub C-322/14). Przyjął on mianowicie, że klauzula jurysdykcyjna będąca częścią OWU odpowiada wymogom formalnym, jeżeli warunki te zostały zaakceptowane przez drugą stronę kliknięciem w odpowiednim miejscu strony internetowej, gdzie umowa jest zawierana (tzw. click-wrapping) i były one wtedy dostępne w taki sposób, że ta strona akceptująca mogła je zapisać
i wydrukować. To, czy ta druga strona z możliwości zaznajomienia się z tymi warunkami i ich wydrukowania skorzystała, nie ma znaczenia dla spełnienia wymogów formalnych.

Orzeczenie w sprawie Tilman C-358/21

W ostatnio rozpoznawanej sprawie TSUE miał okazję do wypowiedzenia się na temat umów zawieranych w formie pisemnej, ale odwołujących się za pomocą linków do OWU opublikowanych online (wyrok w sprawie Tilman C-358/21 z 24 listopada 2022 r.). TSUE uznał, że brak odrębnej akceptacji tych warunków przez drugą stronę kliknięciem w odpowiednim miejscu (jak to było
w przypadku orzeczenia w sprawie El Majdoub i transakcji online) nie stanowi przeszkody dla uznania, że spełnione zostały wymogi formalne ważności klauzuli jurysdykcyjnej. Wystarczające jest zamieszczenie w zawartej umowie działającego linku, który może być uruchomiony przez przeciętnie staranną osobę i który to link doprowadzi taką osobę do treści OWU obejmujących klauzulę jurysdykcyjną. Także i w tym wypadku dla spełnienia wymogów formalnych obojętne jest, czy druga strona z takiej możliwości skorzystała.

TSUE podkreślił, że istotne dla treści orzeczenia było to, że sprawa dotyczyła obrotu profesjonalnego. Gdyby stroną akceptującą OWU miał być konsument, rozstrzygnięcie mogłoby być inne. Tym samym tezę omawianego wyroku odnieść należałoby tylko do umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

Pogląd wyrażony przez TSUE nie jest zaskoczeniem. Już wcześniej można było spotkać orzeczenia sądów krajowych w podobnym duchu. W orzeczeniach tych można napotkać dalsze wymogi wobec sposobu udostępniania ogólnych warunków umów nie wspomniane obecnie przez TSUE. Tymi warunkami są w szczególności:

–      tożsamość nazwy dokumentu wskazanego w umowie z nazwą dokumentu, do którego prowadzi uruchomiony link, oraz to, aby

–      link prowadził na taki adres, gdzie odnalezienie właściwego dokumentu nie sprawia trudności przeciętnie starannej osobie, w szczególności tak, aby nie trzeba było przeglądać szeregu dokumentów, aby odnaleźć właściwą wersję OWU.

Nie przesądzając kwestii, na ile te dodatkowe wymogi faktycznie wynikają z regulacji Rozporządzenia Bruksela I bis, zasadne wydaje się ich uwzględnienie w sposobie działania podmiotów posługujących się OWU udostępnianymi online.

Wnioski dla praktyki

Zarówno z ostatniego wyroku w sprawie Tilman jak i z wcześniejszych orzeczeń TSUE płyną dla przedsiębiorców istotne wnioski:

–      w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami wystarczająca w zakresie klauzul jurysdykcyjnych powinna być co do zasady praktyka zawierania w podpisywanych umowach odniesień do OWU zawierających taką klauzulę z wykorzystaniem linku do strony, gdzie te OWU są opublikowane; tam gdzie nie ma odrębnego dokumentu obejmującego warunki umowy można rozważyć umieszczenie takich odniesień w dokumentach takich jak złożone zamówienie, przyjęcie zamówienia czy też w pozostałej dokumentacji związanej
z zawieraniem umowy. Praktykę taką należy jednak dobrze przemyśleć
i skonsultować z prawnikami;

–      przed zawarciem umowy należy dokładnie sprawdzać treść dokumentów drugiej strony, do których odsyłają jakiekolwiek linki zamieszczone w treści, czy to zawartej umowy, złożonego zamówienia, oświadczenia o przyjęciu oferty, czy też dalszej korespondencji, na przykład w stopkach otrzymywanych maili. Istotne jest utrwalenie treści OWU drugiej strony znajdujących się pod linkiem, tak aby posiadać dowód co do dokładnej treści klauzuli jurysdykcyjnej, ewentualnie co do tego, że dany link nie działa;

–      dla pewności, że zamieszczenie linku będzie skuteczne z punktu widzenia klauzuli jurysdykcyjnej wskazane jest, aby link umieszczany w danej umowie prowadził do miejsca, gdzie łatwo znaleźć odpowiednie OWU, a na ile to możliwe – do samego dokumentu OWU. Ważna jest również możliwość udokumentowania, że OWU o określonej treści były dostępne pod tym linkiem przed zawarciem umowy, a sam link działał.

Share

Privacy and cookies policy

INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING

The controller for personal data is LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś sp. j. with its office registered in  Warsaw (00-342) at Topiel 23, and entered into the entrepreneurs’ register of the National Court Register held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, in the 13th Economic Division of the National Court Register, under KRS number 0000874696, tax identification number (NIP) 5272944924, and statistical number (REGON) 387767552 (“LEGALIO”).
 
LEGALIO processes personal data such as first and last names, e-mail addresses, phone numbers, and position names.
 
LEGALIO processes personal data on the terms specified in the provisions on protection of personal data, in particular those in the Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“GDPR”), as well as in the Act of 10 May 2018 on protection of personal data. LEGALIO keeps personal data confidential and secures the data against unauthorised access by third parties pursuant to the above-mentioned regulations.
 

 

Scope and purposes of personal data processing
 
In the course of its activities, LEGALIO collects and processes personal data for the following purposes:  
 • those resulting from legitimate interests pursued by LEGALIO as the data controller, in particular for purposes related to the provision of services to clients, informing clients or prospective clients about changes in the law or the practice of its application, conducting other correspondence, and initiating and maintaining contact with clients, potential clients, counterparts, and other persons, as well as enabling the use of LEGALIO’s profiles on social media – based on art. 6 section 1 letter f of the GDPR;
 • negotiating, concluding, and performing agreements with clients or other persons, as well as taking steps at the request of the data subject prior to concluding an agreement – based on art. 6 section 1 letter b of the GDPR;
 • conducting recruitment processes and performing legal obligations related to employment – based on, respectively, art. 6 sec. 1 letter a, art. 6 sec. 1 letter c, and art. 6 sec. 1 letter f of GDPR;
 • fulfilling obligations imposed by the law – based on art. 6 section 1 letter c of GDPR.
 
Transfer of personal data to other entities
 
In connection with the activities performed by LEGALIO, personal data may be disclosed to external entities providing services necessary for those activities, in particular to providers of accounting, IT, marketing, and postal services, courier operators, etc. Personal data will not be transferred to a third country.
 
Period of personal data processing
 
The period of personal data processing depends on the purpose of processing. In the case of processing personal data based on LEGALIO’s legitimate interest, personal data will be processed for the period enabling the implementation of this legitimate interest.
 
If personal data is processed for the purpose of negotiating, concluding or performing an agreement, personal data will be processed for the period of negotiating and concluding the agreement and, where applicable, also performing the agreement for the time necessary to determine and/or pursue a claim or make a defence against claims, and thereafter, in cases and to the extent required by law.
 
Where processing of personal data is carried out for the performance of legal obligations, the period of data processing shall be determined by the nature of these obligations.
 
Personal data will be processed until an effective objection is raised in this regard, respectively until the consent for the processing of personal data is withdrawn, in cases where such consent constitutes the sole basis for personal data processing.
 
Personal data processed as part of the profession of attorney at law (in Polish: adwokat or radca prawny) will be stored for 10 years from the end of the year in which the proceedings in which the personal data was collected ended.
 
Rights of persons whose personal data is processed
 
Persons whose personal data is processed have the following rights:
 
 • the right to access personal data and information about its processing, in particular information about the purposes and legal basis of the processing, categories of personal data processed, scope of personal data processed and entities to which the personal data is disclosed;
 • the right to obtain a copy of the personal data being processed;
 • the right to rectification of personal data;
 • the right to erasure of personal data the processing of which is not necessary for the purposes for which the data was collected;
 • the right to restriction of the processing of personal data;
 • the right to portability of the personal data processed by automated means under an agreement or consent, which consists of the ability to request the furnishing of the personal data provided by a given person and providing it in a structured manner and commonly used format;
 • the right to object to the processing of personal data for marketing purposes;
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data at any time when the processing of the personal data is based on such consent, which, however, does not affect the lawfulness of data processing prior to the withdrawal of the consent;
 • the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office regarding the processing of personal data.
 
Some or all of these rights may not be available to a person whose personal data is processed insofar as their exercise could lead to a breach of legal professional privilege.
 
No requirement to provide personal data
 
Providing personal data is voluntary. However, providing personal data may be indispensable to establish and maintain contact, conduct correspondence, conclude or perform a given agreement, or receive information on changes in law or the practice of its application.
 
No profiling of personal data
 
Personal data is not subject to profiling or other automated decision-making.
 
Rules regarding cookies
 
Cookies are IT data, in particular text files which are stored in the end device of a website user and are intended to use subpages of this website. Cookies usually contain the name of the website from which they come, the time of storage on the device and a unique number.

Cookies are used for:

 

 • adapting the content of the website to the user’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow for recognition of the website user’s device and appropriate display of the website, tailored to the user’s individual needs;
 • creating statistics which help to understand how website users use websites, which allows to improve their structure and content;
 • maintaining a website user session (after logging in), thanks to which a user does not have to re-enter login and password on each subpage of the website.
 

Two main types of cookies are used on this website: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the user’s device until logging out, leaving the website or switching off the software (web browser). Persistent cookies are stored in the end user’s device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the user.

The website uses or may use the following types of cookies:

 

 • necessary cookies to enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication on the website;
 • cookies used to ensure safety, e.g. used to detect misuse of authentication on the website;
 • performance cookies, enabling the collection of information about the use of the website;
 • functional cookies which make it possible to remember the user’s selected settings and personalize the user’s interface, e.g. with regard to the selected language or the region the user comes from;
 • analytical cookies – e.g. Google Analytics, which collect information about site visits, such as subpages, time spent on the site or transition between individual subpages. Google LLC cookies related to Google Analytics are used for this purpose.
 

In many cases, web browsing software (internet browser) allows the storage of cookies by default on the user’s device. Website users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of the web browser or inform on their placement in the device of the website user each time. Detailed information about the possibility and the ways of using cookies is available in the software (web browser) settings.

Using the website means consent to placing cookies on the user’s device. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the website.

 

Our website uses cookies in order to provide best user experience. You can change cookies storage setting in your browser Read more...