Wpływ rosnących kosztów na wynagrodzenie wykonawców w ramach umów o dzieło i o roboty budowlane

W ostatnim czasie gorącym tematem jest gwałtowny wzrost cen towarów i usług. Problem ten, istniejący już w ubiegłym roku, spotęgowany został skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pewne wahania, a nawet spadki cen niektórych materiałów widoczne w ostatnich tygodniach z pewnością nie rozwiązują tego problemu. Ma on szczególne znaczenie w umowach zawartych na dłuższy okres lub ze znacznym wyprzedzeniem. Tam bowiem różnica pomiędzy wstępnymi kalkulacjami wykonawcy a faktycznymi kosztami jest największa. Poniżej sygnalizujemy kilka kwestii, których powinny być świadome podmioty będące stronami umów o dzieło i o roboty budowlane.

Kiedy umowa jest umową o dzieło?

Jakkolwiek umowa o dzieło jest jednym z najczęściej zawieranych typów umów, pojęcie to jest rzadko używane w potocznym języku. Znacznie częściej umowy tego typu określane są poprzez odniesienie do konkretnego dzieła, jakie ma być wykonane, np. umowa o remont czy też umowa o prace projektowe. W istocie umowy te pod względem prawnym stanowią najczęściej jeden typ umowy, polegający na tym, że wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia rezultatu materialnego lub niematerialnego w zamian za zapłatę wynagrodzenia. Rezultat ten musi być przy tym oznaczony na tyle, aby możliwe było ustalenie, czy został on osiągnięty i czy posiada wady. Poza przykładami wskazanymi powyżej dziełem może być przygotowanie ekspertyzy czy też testów, wykonanie montażu czy konserwacji urządzeń itp.

Umowa o roboty budowlane jest typem umowy bardzo podobnym do umowy o dzieło, z tą główną różnicą, że dotyczy ona wykonania albo remontu obiektu budowlanego i obejmuje dodatkowe regulacje z tym związane.

Brak bezpośredniego wpływu wzrostu kosztów na wysokość wynagrodzenia

W braku odrębnych uregulowań umownych wzrost kosztów wykonania nie przekłada się na zmianę treści umowy, w szczególności na wzrost wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno umów, gdzie wynagrodzenie określono ryczałtowo, jak i tych, gdzie podstawą ustalenia ostatecznego wynagrodzenia jest kosztorys. W przypadku znacznego wzrostu kosztów dochodzi niejednokrotnie do faktycznej straty na danej umowie.

W praktyce umowy o dzieło i szczególnie umowy o roboty budowlane zawierają często postanawiania przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Skutki takich postanowień umownych będą zależały jednak od tego, w jaki sposób i na ile precyzyjnie określono w nich podstawę dokonania waloryzacji, zakres czasowy i przedmiotowy waloryzacji, częstotliwość waloryzacji oraz stopień waloryzowania wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że postanowienia tego typu niejednokrotnie uzależniać będą waloryzację od dokonania określonych czynności w zakreślonym terminie.

W zakresie umów o roboty budowlane najbardziej znanym przykładem takiej klauzuli jest subklauzula 13.8 standardowych wzorów FIDIC. Jej skuteczność jest uzależniona od uzgodnienia i objęcia umową zestawienia składników, w przypadku których zmiana cen może być podstawą zmiany wynagrodzenia. Ochrona interesów wykonawcy często zależna będzie od trafnego wyboru relewantnych składników tego koszyka. Skorzystanie z uprawnienia gwarantowanego tą klauzulą zależne będzie od zgłoszenia żądania w tym zakresie w przewidzianym umową terminie i w sposób odpowiadający wymogom umownym.

W odniesieniu do zamówień publicznych pamiętać jeszcze należy, że toczą się intensywne prace nad ustawą generalnie waloryzująca wynagrodzenia w ramach umów zwartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.

Aneksowanie umowy

Przy braku klauzul waloryzacyjnych w treści umowy jedynym sposobem na podwyższenie wynagrodzenia będzie doprowadzenie do jej zmiany. W każdym przypadku dopuszczalna jest ona w drodze porozumienia stron. Należy jedynie pamiętać o dochowania należytej formy przewidzianej w oryginalnej umowie. Do odpowiedniej zmiany umowy może dojść po tym, jak określone koszty zostały poniesione, jak i wcześniej. Zmieniając umowę, należy pamiętać o tym, że obecne wzrosty mogą być chwilowe i nie można całkowicie wykluczyć spadku kosztów, przynajmniej w krótkoterminowej perspektywie.

Pozornie wydawać by się mogło, iż zamawiający nie będzie zainteresowany podwyższaniem wynagrodzenia. W praktyce jednak w jego interesie leży przede wszystkim sprawne wykonanie umowy, w szczególności przy większych projektach, a brak waloryzacji może wiązać się z poważnymi opóźnieniami. Co więcej, zamawiający musi się liczyć z możliwością wymuszenia zmiany na drodze sądowej, o czym piszemy więcej w kolejnym punkcie.

Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia powinien być starannie przygotowany, udokumentowany a przy tym przemyślany pod kątem ewentualnego przyszłego postępowania sądowego. To samo zresztą odnieść należy do odpowiedzi zamawiającego.

W przypadku zamówień publicznych zasadą jest możliwość zmiany umowy jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach. Najważniejszym takim przypadkiem jest sytuacja, gdy możliwość i podstawy zmiany określono już w samej umowie. Wykonawcy powinni pamiętać, że większość klauzul obecnie stosowanych uzależnia waloryzację od inicjatywy wykonawcy i przedstawienia przez niego odpowiedniej dokumentacji oraz wyliczeń określających waloryzację.

Stosowane obecnie przez zamawiających publicznych mechanizmy standardowo określają górną granicę waloryzacji, która może być nieadekwatna dla wzrostu kosztów. Dlatego wagi nabiera inna przesłanka zmiany umowy, odnosząca się do potrzeby zmiany wynikającej z okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy. Wydaje się, że gwałtowne zmiany cen wywołane wojną w Ukrainie stanowią taką nieprzewidywalną okoliczność.

Wykonawcy w ramach zamówień publicznych powinni śledzić trwające prace legislacyjne nad ustawą zmierzającą do rozszerzenia możliwości aneksowania umów i podwyższania wynagrodzenia wykonawcy.

Sądowa zmiana wynagrodzenia

W przypadku braku porozumienia wykonawcy mają jeszcze jedną opcję. Mogą wystąpić do sądu o wydanie wyroku, który zwaloryzuje wynagrodzenie. Powinni oni jednak pamiętać, że sąd nie będzie związany ich żądaniem. Może on więc wyrokiem zmodyfikować umowę w inny sposób niż żądany albo nawet umowę rozwiązać. Nawet przy podwyższeniu wynagrodzenia nie ma gwarancji, iż nastąpi ono w stopniu niwelującym stratę, nie mówiąc już o zagwarantowaniu oczekiwanego zysku.

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego warunkiem do jego podwyższenia będzie zmiana okoliczności, w szczególności kosztów wykonania, jaka nie mogła być przewidziana w chwili zawarcia umowy i jaka grozi rażącą stratą po stornie wykonawcy w przypadku wykonania umowy (por. art. 632 § 2 KC). Zmiana okoliczności musi mieć przy tym charakter trwały w odniesieniu do wykonywanego zobowiązania. Innymi słowy, wzrost cen, nawet gwałtowny, w toku wykonania umowy nie będzie podstawą do podwyższenia wynagrodzenia, o ile w relatywnie krótkim czasie nastąpią podobne spadki tych cen. Rażącą jest nie każda strata, której możliwość poniesienia jest stałym elementem działalności gospodarczej, ale strata takich rozmiarów, których możliwości wystąpienia roztropny przedsiębiorca nie mógł rozsądnie zakładać przy zawieraniu umowy. Bywa jednak, że sądy interpretują to pojęcie w sposób bardziej korzystny dla wykonawców odnosząc je do zakładanego zysku w ramach umowy.

W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego jego zmiana może nastąpić na podobnych podstawach (por. art. 3571 KC), z tym że przepisy w tym zakresie wymagają dodatkowo, aby zmiana okoliczności nie tylko nie była do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, ale – dodatkowo – aby miała charakter nadzwyczajny. Dyskusyjne jest, czy ta dodatkowa przesłanka prowadzi w istocie do jakichkolwiek istotnych różnic w zakresie zastosowania obu tych podstaw. Możliwe jest jednak, że dla podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego sądy będą podchodzić bardziej rygorystycznie pod względem tego, czy wzrost cen w ostatnim czasie ma charakter nadzwyczajny, bezprecedensowy.

W przypadku zdecydowania się na skorzystanie z drogi sądowej, sprawa powinna być bardzo starannie przygotowana. Istotne będzie szczegółowe dokumentowanie wzrostu kosztów wykonania umowy oraz okoliczności potwierdzających, że w momencie zawierania umowy nie można było się tego wzrostu spodziewać. Jako że postępowania sądowe są raczej długotrwałe, nieodzowne wydaje się podjęcie próby uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia dochodzonego żądania. Skierowanie stosownego żądania do sądu w każdym wypadku powinno nastąpić przed kompletnym wykonaniem umowy.

Share

Privacy and cookies policy

INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING

The controller for personal data is LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś sp. j. with its office registered in  Warsaw (00-342) at Topiel 23, and entered into the entrepreneurs’ register of the National Court Register held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, in the 13th Economic Division of the National Court Register, under KRS number 0000874696, tax identification number (NIP) 5272944924, and statistical number (REGON) 387767552 (“LEGALIO”).
 
LEGALIO processes personal data such as first and last names, e-mail addresses, phone numbers, and position names.
 
LEGALIO processes personal data on the terms specified in the provisions on protection of personal data, in particular those in the Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“GDPR”), as well as in the Act of 10 May 2018 on protection of personal data. LEGALIO keeps personal data confidential and secures the data against unauthorised access by third parties pursuant to the above-mentioned regulations.
 

 

Scope and purposes of personal data processing
 
In the course of its activities, LEGALIO collects and processes personal data for the following purposes:  
 • those resulting from legitimate interests pursued by LEGALIO as the data controller, in particular for purposes related to the provision of services to clients, informing clients or prospective clients about changes in the law or the practice of its application, conducting other correspondence, and initiating and maintaining contact with clients, potential clients, counterparts, and other persons, as well as enabling the use of LEGALIO’s profiles on social media – based on art. 6 section 1 letter f of the GDPR;
 • negotiating, concluding, and performing agreements with clients or other persons, as well as taking steps at the request of the data subject prior to concluding an agreement – based on art. 6 section 1 letter b of the GDPR;
 • conducting recruitment processes and performing legal obligations related to employment – based on, respectively, art. 6 sec. 1 letter a, art. 6 sec. 1 letter c, and art. 6 sec. 1 letter f of GDPR;
 • fulfilling obligations imposed by the law – based on art. 6 section 1 letter c of GDPR.
 
Transfer of personal data to other entities
 
In connection with the activities performed by LEGALIO, personal data may be disclosed to external entities providing services necessary for those activities, in particular to providers of accounting, IT, marketing, and postal services, courier operators, etc. Personal data will not be transferred to a third country.
 
Period of personal data processing
 
The period of personal data processing depends on the purpose of processing. In the case of processing personal data based on LEGALIO’s legitimate interest, personal data will be processed for the period enabling the implementation of this legitimate interest.
 
If personal data is processed for the purpose of negotiating, concluding or performing an agreement, personal data will be processed for the period of negotiating and concluding the agreement and, where applicable, also performing the agreement for the time necessary to determine and/or pursue a claim or make a defence against claims, and thereafter, in cases and to the extent required by law.
 
Where processing of personal data is carried out for the performance of legal obligations, the period of data processing shall be determined by the nature of these obligations.
 
Personal data will be processed until an effective objection is raised in this regard, respectively until the consent for the processing of personal data is withdrawn, in cases where such consent constitutes the sole basis for personal data processing.
 
Personal data processed as part of the profession of attorney at law (in Polish: adwokat or radca prawny) will be stored for 10 years from the end of the year in which the proceedings in which the personal data was collected ended.
 
Rights of persons whose personal data is processed
 
Persons whose personal data is processed have the following rights:
 
 • the right to access personal data and information about its processing, in particular information about the purposes and legal basis of the processing, categories of personal data processed, scope of personal data processed and entities to which the personal data is disclosed;
 • the right to obtain a copy of the personal data being processed;
 • the right to rectification of personal data;
 • the right to erasure of personal data the processing of which is not necessary for the purposes for which the data was collected;
 • the right to restriction of the processing of personal data;
 • the right to portability of the personal data processed by automated means under an agreement or consent, which consists of the ability to request the furnishing of the personal data provided by a given person and providing it in a structured manner and commonly used format;
 • the right to object to the processing of personal data for marketing purposes;
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data at any time when the processing of the personal data is based on such consent, which, however, does not affect the lawfulness of data processing prior to the withdrawal of the consent;
 • the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office regarding the processing of personal data.
 
Some or all of these rights may not be available to a person whose personal data is processed insofar as their exercise could lead to a breach of legal professional privilege.
 
No requirement to provide personal data
 
Providing personal data is voluntary. However, providing personal data may be indispensable to establish and maintain contact, conduct correspondence, conclude or perform a given agreement, or receive information on changes in law or the practice of its application.
 
No profiling of personal data
 
Personal data is not subject to profiling or other automated decision-making.
 
Rules regarding cookies
 
Cookies are IT data, in particular text files which are stored in the end device of a website user and are intended to use subpages of this website. Cookies usually contain the name of the website from which they come, the time of storage on the device and a unique number.

Cookies are used for:

 

 • adapting the content of the website to the user’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow for recognition of the website user’s device and appropriate display of the website, tailored to the user’s individual needs;
 • creating statistics which help to understand how website users use websites, which allows to improve their structure and content;
 • maintaining a website user session (after logging in), thanks to which a user does not have to re-enter login and password on each subpage of the website.
 

Two main types of cookies are used on this website: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the user’s device until logging out, leaving the website or switching off the software (web browser). Persistent cookies are stored in the end user’s device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the user.

The website uses or may use the following types of cookies:

 

 • necessary cookies to enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication on the website;
 • cookies used to ensure safety, e.g. used to detect misuse of authentication on the website;
 • performance cookies, enabling the collection of information about the use of the website;
 • functional cookies which make it possible to remember the user’s selected settings and personalize the user’s interface, e.g. with regard to the selected language or the region the user comes from;
 • analytical cookies – e.g. Google Analytics, which collect information about site visits, such as subpages, time spent on the site or transition between individual subpages. Google LLC cookies related to Google Analytics are used for this purpose.
 

In many cases, web browsing software (internet browser) allows the storage of cookies by default on the user’s device. Website users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of the web browser or inform on their placement in the device of the website user each time. Detailed information about the possibility and the ways of using cookies is available in the software (web browser) settings.

Using the website means consent to placing cookies on the user’s device. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the website.

 

Our website uses cookies in order to provide best user experience. You can change cookies storage setting in your browser Read more...