Wpływ rosnących kosztów na wynagrodzenie wykonawców w ramach umów o dzieło i o roboty budowlane

W ostatnim czasie gorącym tematem jest gwałtowny wzrost cen towarów i usług. Problem ten, istniejący już w ubiegłym roku, spotęgowany został skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pewne wahania, a nawet spadki cen niektórych materiałów widoczne w ostatnich tygodniach z pewnością nie rozwiązują tego problemu. Ma on szczególne znaczenie w umowach zawartych na dłuższy okres lub ze znacznym wyprzedzeniem. Tam bowiem różnica pomiędzy wstępnymi kalkulacjami wykonawcy a faktycznymi kosztami jest największa. Poniżej sygnalizujemy kilka kwestii, których powinny być świadome podmioty będące stronami umów o dzieło i o roboty budowlane.

Kiedy umowa jest umową o dzieło?

Jakkolwiek umowa o dzieło jest jednym z najczęściej zawieranych typów umów, pojęcie to jest rzadko używane w potocznym języku. Znacznie częściej umowy tego typu określane są poprzez odniesienie do konkretnego dzieła, jakie ma być wykonane, np. umowa o remont czy też umowa o prace projektowe. W istocie umowy te pod względem prawnym stanowią najczęściej jeden typ umowy, polegający na tym, że wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia rezultatu materialnego lub niematerialnego w zamian za zapłatę wynagrodzenia. Rezultat ten musi być przy tym oznaczony na tyle, aby możliwe było ustalenie, czy został on osiągnięty i czy posiada wady. Poza przykładami wskazanymi powyżej dziełem może być przygotowanie ekspertyzy czy też testów, wykonanie montażu czy konserwacji urządzeń itp.

Umowa o roboty budowlane jest typem umowy bardzo podobnym do umowy o dzieło, z tą główną różnicą, że dotyczy ona wykonania albo remontu obiektu budowlanego i obejmuje dodatkowe regulacje z tym związane.

Brak bezpośredniego wpływu wzrostu kosztów na wysokość wynagrodzenia

W braku odrębnych uregulowań umownych wzrost kosztów wykonania nie przekłada się na zmianę treści umowy, w szczególności na wzrost wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno umów, gdzie wynagrodzenie określono ryczałtowo, jak i tych, gdzie podstawą ustalenia ostatecznego wynagrodzenia jest kosztorys. W przypadku znacznego wzrostu kosztów dochodzi niejednokrotnie do faktycznej straty na danej umowie.

W praktyce umowy o dzieło i szczególnie umowy o roboty budowlane zawierają często postanawiania przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Skutki takich postanowień umownych będą zależały jednak od tego, w jaki sposób i na ile precyzyjnie określono w nich podstawę dokonania waloryzacji, zakres czasowy i przedmiotowy waloryzacji, częstotliwość waloryzacji oraz stopień waloryzowania wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że postanowienia tego typu niejednokrotnie uzależniać będą waloryzację od dokonania określonych czynności w zakreślonym terminie.

W zakresie umów o roboty budowlane najbardziej znanym przykładem takiej klauzuli jest subklauzula 13.8 standardowych wzorów FIDIC. Jej skuteczność jest uzależniona od uzgodnienia i objęcia umową zestawienia składników, w przypadku których zmiana cen może być podstawą zmiany wynagrodzenia. Ochrona interesów wykonawcy często zależna będzie od trafnego wyboru relewantnych składników tego koszyka. Skorzystanie z uprawnienia gwarantowanego tą klauzulą zależne będzie od zgłoszenia żądania w tym zakresie w przewidzianym umową terminie i w sposób odpowiadający wymogom umownym.

W odniesieniu do zamówień publicznych pamiętać jeszcze należy, że toczą się intensywne prace nad ustawą generalnie waloryzująca wynagrodzenia w ramach umów zwartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.

Aneksowanie umowy

Przy braku klauzul waloryzacyjnych w treści umowy jedynym sposobem na podwyższenie wynagrodzenia będzie doprowadzenie do jej zmiany. W każdym przypadku dopuszczalna jest ona w drodze porozumienia stron. Należy jedynie pamiętać o dochowania należytej formy przewidzianej w oryginalnej umowie. Do odpowiedniej zmiany umowy może dojść po tym, jak określone koszty zostały poniesione, jak i wcześniej. Zmieniając umowę, należy pamiętać o tym, że obecne wzrosty mogą być chwilowe i nie można całkowicie wykluczyć spadku kosztów, przynajmniej w krótkoterminowej perspektywie.

Pozornie wydawać by się mogło, iż zamawiający nie będzie zainteresowany podwyższaniem wynagrodzenia. W praktyce jednak w jego interesie leży przede wszystkim sprawne wykonanie umowy, w szczególności przy większych projektach, a brak waloryzacji może wiązać się z poważnymi opóźnieniami. Co więcej, zamawiający musi się liczyć z możliwością wymuszenia zmiany na drodze sądowej, o czym piszemy więcej w kolejnym punkcie.

Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia powinien być starannie przygotowany, udokumentowany a przy tym przemyślany pod kątem ewentualnego przyszłego postępowania sądowego. To samo zresztą odnieść należy do odpowiedzi zamawiającego.

W przypadku zamówień publicznych zasadą jest możliwość zmiany umowy jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach. Najważniejszym takim przypadkiem jest sytuacja, gdy możliwość i podstawy zmiany określono już w samej umowie. Wykonawcy powinni pamiętać, że większość klauzul obecnie stosowanych uzależnia waloryzację od inicjatywy wykonawcy i przedstawienia przez niego odpowiedniej dokumentacji oraz wyliczeń określających waloryzację.

Stosowane obecnie przez zamawiających publicznych mechanizmy standardowo określają górną granicę waloryzacji, która może być nieadekwatna dla wzrostu kosztów. Dlatego wagi nabiera inna przesłanka zmiany umowy, odnosząca się do potrzeby zmiany wynikającej z okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy. Wydaje się, że gwałtowne zmiany cen wywołane wojną w Ukrainie stanowią taką nieprzewidywalną okoliczność.

Wykonawcy w ramach zamówień publicznych powinni śledzić trwające prace legislacyjne nad ustawą zmierzającą do rozszerzenia możliwości aneksowania umów i podwyższania wynagrodzenia wykonawcy.

Sądowa zmiana wynagrodzenia

W przypadku braku porozumienia wykonawcy mają jeszcze jedną opcję. Mogą wystąpić do sądu o wydanie wyroku, który zwaloryzuje wynagrodzenie. Powinni oni jednak pamiętać, że sąd nie będzie związany ich żądaniem. Może on więc wyrokiem zmodyfikować umowę w inny sposób niż żądany albo nawet umowę rozwiązać. Nawet przy podwyższeniu wynagrodzenia nie ma gwarancji, iż nastąpi ono w stopniu niwelującym stratę, nie mówiąc już o zagwarantowaniu oczekiwanego zysku.

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego warunkiem do jego podwyższenia będzie zmiana okoliczności, w szczególności kosztów wykonania, jaka nie mogła być przewidziana w chwili zawarcia umowy i jaka grozi rażącą stratą po stornie wykonawcy w przypadku wykonania umowy (por. art. 632 § 2 KC). Zmiana okoliczności musi mieć przy tym charakter trwały w odniesieniu do wykonywanego zobowiązania. Innymi słowy, wzrost cen, nawet gwałtowny, w toku wykonania umowy nie będzie podstawą do podwyższenia wynagrodzenia, o ile w relatywnie krótkim czasie nastąpią podobne spadki tych cen. Rażącą jest nie każda strata, której możliwość poniesienia jest stałym elementem działalności gospodarczej, ale strata takich rozmiarów, których możliwości wystąpienia roztropny przedsiębiorca nie mógł rozsądnie zakładać przy zawieraniu umowy. Bywa jednak, że sądy interpretują to pojęcie w sposób bardziej korzystny dla wykonawców odnosząc je do zakładanego zysku w ramach umowy.

W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego jego zmiana może nastąpić na podobnych podstawach (por. art. 3571 KC), z tym że przepisy w tym zakresie wymagają dodatkowo, aby zmiana okoliczności nie tylko nie była do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, ale – dodatkowo – aby miała charakter nadzwyczajny. Dyskusyjne jest, czy ta dodatkowa przesłanka prowadzi w istocie do jakichkolwiek istotnych różnic w zakresie zastosowania obu tych podstaw. Możliwe jest jednak, że dla podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego sądy będą podchodzić bardziej rygorystycznie pod względem tego, czy wzrost cen w ostatnim czasie ma charakter nadzwyczajny, bezprecedensowy.

W przypadku zdecydowania się na skorzystanie z drogi sądowej, sprawa powinna być bardzo starannie przygotowana. Istotne będzie szczegółowe dokumentowanie wzrostu kosztów wykonania umowy oraz okoliczności potwierdzających, że w momencie zawierania umowy nie można było się tego wzrostu spodziewać. Jako że postępowania sądowe są raczej długotrwałe, nieodzowne wydaje się podjęcie próby uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia dochodzonego żądania. Skierowanie stosownego żądania do sądu w każdym wypadku powinno nastąpić przed kompletnym wykonaniem umowy.

Poinformuj znajomych

Polityka prywatności i plików cookies

KLAUZULA NFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje-stru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000874696, NIP 5272944924, RE-GON 387767552 (“LEGALIO”).

LEGALIO przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa stanowiska. Dane osobowe przetwarzane są przez LEGALIO na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. LEGALIO zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w tych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności LEGALIO zbiera i przetwarza dane osobowe dla celów:

 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LEGALIO jako admini-stratora danych, w szczególności zaś w celach związanych ze świadczeniem usług na rzecz klientów, informowaniem klientów lub potencjalnych klientów o zmianach w przepisach prawa lub o praktyce ich stosowania oraz z prowadzeniem pozostałej korespondencji, nawiązywa-niem i utrzymywaniem kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami, kontrahentami lub też innymi podmiotami, a także w celu umożliwienia korzystania z profili LEGALIO prowadzonych na portalach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • negocjowania, zawierania i wykonywania umów z klientami i innymi podmiotami lub dla pod-jęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz wykonywania obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem – na podstawie, odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

W związku z prowadzoną przez LEGALIO działalnością dane osobowe mogą być udostępniane pod-miotom zewnętrznym, przy pomocy których ta działalność jest prowadzona, w szczególności dostaw-com usług księgowych, IT, marketingowych, operatorom pocztowym, kurierom, itp. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes LEGALIO, dane osobowe przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację tego prawnie uzasadnionego interesu.

Gdy przetwarzanie danych osobowych następuje dla celów negocjowania, zawarcia lub wykonania umowy, dane osobowe są przetwarzane przez okres negocjowania i zawierania umowy, ewentualnie także wykonywania umowy, do czasu niezbędnego do ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie obrony przed roszczeniami, a po tym okresie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, okres przetwarzania danych wynikać będzie z treści tych obowiązków. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie, ewentualnie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, gdy taka zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w ramach wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego będą przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w związku z którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu, w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane;
 • prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów,
 • dla których dane te zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub udzielonej zgody, polegające na możliwości żądania wydania danych osobowych dostarczonych przez daną osobę i jej dotyczących w sposób ustrukturyzowany i w powszechnie używanym formacie;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • prawo do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzane są one na podstawie takiej zgody, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych mającego miejsce przed wycofaniem zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Prawa te mogą jednak nie przysługiwać osobie, której dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim ich wykonanie mogłoby prowadzić do naruszenia tajemnicy radcowskiej albo adwokackiej.

Brak wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne dla nawiązania i utrzymania kontaktu, prowadzenia korespondencji, zawarcia lub wykonania danej umowy lub dla otrzymywania informacji o zmianach w przepisach prawa lub praktyce ich stosowania.

Brak profilowania danych osobowych

Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania ani innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zasady dotyczące plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
  i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 

Na tej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik;
 • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na umieszczanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…