PRZENIESIENIE SPORU Z SĄDU POWSZECHNEGO DO SĄDU ARBITRAŻOWEGO BĘDZIE ŁATWIEJSZE

Podejmując kolejną próbę zaradzenia problemom z przedłużającymi się postępowaniami sądowymi, polski ustawodawca zdecydował się ułatwić stronom przeniesienie toczącego się sporu z sądu powszechnego do arbitrażu. Pomysł nie jest nowy i był szczególnie dyskutowany w czasie pandemii Covid-19. Nowe uregulowania mogą zainteresować strony uwikłane w skomplikowane procesy sądowe, w szczególności te znajdujące się jeszcze na wstępnym etapie rozpoznania.

Dlaczego przenosić spór do arbitrażu?

Co do zasady postępowania arbitrażowe są szybsze, chociażby dlatego że przeważnie obejmują tylko jedną instancję. Inaczej niż w przypadku postępowania przed sądem powszechnym w arbitrażu to strony zasadniczo decydują o tym, jaki będzie skład personalny, który rozstrzygnie daną sprawę. Mogą więc wybrać osoby, do których wiedzy i bezstronności mają duże zaufanie. Pomimo tego, że podejmowane są kolejne próby uproszczenia i odformalizowania postępowań sądowych, postępowania arbitrażowe są wciąż znacznie bardziej elastyczne, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego.

Oceniając, który sposób rozstrzygnięcia sporu będzie lepszy, trzeba mieć na uwadze także opłaty związane z każdym z tych postępowań. W zależności od wartości sporu arbitraż może być tańszą lub droższą opcją. Nie można również zapominać o tym, że wybór pomiędzy postępowaniem sądowym
a arbitrażowym będzie miał wpływ na możliwość wyegzekwowania uzyskanego orzeczenia za granicą.

Jeśli wziąć wszystkie te wszystkie czynniki pod uwagę, nierzadko już po skierowaniu sprawy do sądu okaże się, że lepszym forum dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd arbitrażowy.

Potrzebna zgody obu stron

W myśl nowych rozwiązań sąd zobowiązany będzie uwzględnić uzgodnienia dokonane przez strony postępowania co do poddania rozpatrywanego sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Będzie ono miało formę zapisu na sąd polubowny, ze wszystkimi z tym związanymi wymaganiami. W takim wypadku sąd na wniosek stron umorzy postępowanie po zbadaniu ważności i skuteczności uzgodnionego przez strony zapisu na sąd polubowny.

Umorzenie postępowania nie doprowadzi do upływu terminów przedawnienia, których bieg został przerwany wszczęciem umorzonego postępowania. Zgodnie bowiem z nowymi regulacjami termin przedawnienia roszczeń dochodzonych w postępowaniu zacznie biec na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu.

Jeżeli umorzenie postępowania na skutek woli jego przeniesienia do arbitrażu nastąpi przed zakończeniem postępowania w pierwszej instancji, powód otrzyma zwrot trzech czwartych opłaty sądowej od pozwu. Jest to pewna zachęta dla stron, ale pamiętać należy, iż strona powodowa i tak będzie musiała uiścić całość opłat od pozwu należnych w postępowaniu przed uzgodnionym pomiędzy stronami sądem arbitrażowym.

Pułapki związane z przeniesieniem sprawy do arbitrażu

Nowe przepisy nie regulują kwestii upadku zabezpieczeń uzyskanych w związku z postępowaniem sądowym, które ma być przeniesione do arbitrażu. Nie wprowadzono bowiem zmiany do istniejących przepisów, które przewidują upadek zabezpieczenia w każdej sytuacji umorzenia postępowania dotyczącego zabezpieczonego roszczenia. Upadek ten zaś prowadzi do powstania roszczenia odszkodowawczego po stronie pozwanego wobec podmiotu, na którego wniosek zabezpieczenie udzielono.

Wprowadzone rozwiązanie zawiera jeszcze jedną pułapkę dla podmiotu inicjującego postępowanie. Jeżeli bowiem sąd polubowny orzeknie o swojej niewłaściwości, nie będzie już możliwości powrotu do postępowania sądowego. Nie będzie w tym przypadku miała zastosowania zasada, że ustalenie przez sąd polubowny swojej niewłaściwości prowadzi do tego, że sąd powszechny nie może odrzucić pozwu pomimo zarzutu zapisu na sąd polubowny.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2023 r. Zaproponowane rozwiązania nie są doskonałe. Wiążą się one z szeregiem niedogodności, szczególnie dla strony inicjującej postępowanie. Dodatkowo uzgodnienie między stronami przeniesienia sprawy do arbitrażu będzie zwykle mało prawdopodobne, albowiem co do zasady strony są w różnym stopniu zainteresowane sprawnością postępowania. Niemniej jednak wydaje się, że mogą zaistnieć sytuacje, w których obu stronom na rękę będzie zmiana mechanizmu rozstrzygnięcia ich sporu. Zmienione przepisy ułatwiają przeprowadzenie takiej zmiany.

Share

Privacy and cookies policy

INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING

The controller for personal data is LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś sp. j. with its office registered in  Warsaw (00-342) at Topiel 23, and entered into the entrepreneurs’ register of the National Court Register held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, in the 13th Economic Division of the National Court Register, under KRS number 0000874696, tax identification number (NIP) 5272944924, and statistical number (REGON) 387767552 (“LEGALIO”).
 
LEGALIO processes personal data such as first and last names, e-mail addresses, phone numbers, and position names.
 
LEGALIO processes personal data on the terms specified in the provisions on protection of personal data, in particular those in the Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“GDPR”), as well as in the Act of 10 May 2018 on protection of personal data. LEGALIO keeps personal data confidential and secures the data against unauthorised access by third parties pursuant to the above-mentioned regulations.
 

 

Scope and purposes of personal data processing
 
In the course of its activities, LEGALIO collects and processes personal data for the following purposes:  
 • those resulting from legitimate interests pursued by LEGALIO as the data controller, in particular for purposes related to the provision of services to clients, informing clients or prospective clients about changes in the law or the practice of its application, conducting other correspondence, and initiating and maintaining contact with clients, potential clients, counterparts, and other persons, as well as enabling the use of LEGALIO’s profiles on social media – based on art. 6 section 1 letter f of the GDPR;
 • negotiating, concluding, and performing agreements with clients or other persons, as well as taking steps at the request of the data subject prior to concluding an agreement – based on art. 6 section 1 letter b of the GDPR;
 • conducting recruitment processes and performing legal obligations related to employment – based on, respectively, art. 6 sec. 1 letter a, art. 6 sec. 1 letter c, and art. 6 sec. 1 letter f of GDPR;
 • fulfilling obligations imposed by the law – based on art. 6 section 1 letter c of GDPR.
 
Transfer of personal data to other entities
 
In connection with the activities performed by LEGALIO, personal data may be disclosed to external entities providing services necessary for those activities, in particular to providers of accounting, IT, marketing, and postal services, courier operators, etc. Personal data will not be transferred to a third country.
 
Period of personal data processing
 
The period of personal data processing depends on the purpose of processing. In the case of processing personal data based on LEGALIO’s legitimate interest, personal data will be processed for the period enabling the implementation of this legitimate interest.
 
If personal data is processed for the purpose of negotiating, concluding or performing an agreement, personal data will be processed for the period of negotiating and concluding the agreement and, where applicable, also performing the agreement for the time necessary to determine and/or pursue a claim or make a defence against claims, and thereafter, in cases and to the extent required by law.
 
Where processing of personal data is carried out for the performance of legal obligations, the period of data processing shall be determined by the nature of these obligations.
 
Personal data will be processed until an effective objection is raised in this regard, respectively until the consent for the processing of personal data is withdrawn, in cases where such consent constitutes the sole basis for personal data processing.
 
Personal data processed as part of the profession of attorney at law (in Polish: adwokat or radca prawny) will be stored for 10 years from the end of the year in which the proceedings in which the personal data was collected ended.
 
Rights of persons whose personal data is processed
 
Persons whose personal data is processed have the following rights:
 
 • the right to access personal data and information about its processing, in particular information about the purposes and legal basis of the processing, categories of personal data processed, scope of personal data processed and entities to which the personal data is disclosed;
 • the right to obtain a copy of the personal data being processed;
 • the right to rectification of personal data;
 • the right to erasure of personal data the processing of which is not necessary for the purposes for which the data was collected;
 • the right to restriction of the processing of personal data;
 • the right to portability of the personal data processed by automated means under an agreement or consent, which consists of the ability to request the furnishing of the personal data provided by a given person and providing it in a structured manner and commonly used format;
 • the right to object to the processing of personal data for marketing purposes;
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data at any time when the processing of the personal data is based on such consent, which, however, does not affect the lawfulness of data processing prior to the withdrawal of the consent;
 • the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office regarding the processing of personal data.
 
Some or all of these rights may not be available to a person whose personal data is processed insofar as their exercise could lead to a breach of legal professional privilege.
 
No requirement to provide personal data
 
Providing personal data is voluntary. However, providing personal data may be indispensable to establish and maintain contact, conduct correspondence, conclude or perform a given agreement, or receive information on changes in law or the practice of its application.
 
No profiling of personal data
 
Personal data is not subject to profiling or other automated decision-making.
 
Rules regarding cookies
 
Cookies are IT data, in particular text files which are stored in the end device of a website user and are intended to use subpages of this website. Cookies usually contain the name of the website from which they come, the time of storage on the device and a unique number.

Cookies are used for:

 

 • adapting the content of the website to the user’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow for recognition of the website user’s device and appropriate display of the website, tailored to the user’s individual needs;
 • creating statistics which help to understand how website users use websites, which allows to improve their structure and content;
 • maintaining a website user session (after logging in), thanks to which a user does not have to re-enter login and password on each subpage of the website.
 

Two main types of cookies are used on this website: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the user’s device until logging out, leaving the website or switching off the software (web browser). Persistent cookies are stored in the end user’s device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the user.

The website uses or may use the following types of cookies:

 

 • necessary cookies to enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication on the website;
 • cookies used to ensure safety, e.g. used to detect misuse of authentication on the website;
 • performance cookies, enabling the collection of information about the use of the website;
 • functional cookies which make it possible to remember the user’s selected settings and personalize the user’s interface, e.g. with regard to the selected language or the region the user comes from;
 • analytical cookies – e.g. Google Analytics, which collect information about site visits, such as subpages, time spent on the site or transition between individual subpages. Google LLC cookies related to Google Analytics are used for this purpose.
 

In many cases, web browsing software (internet browser) allows the storage of cookies by default on the user’s device. Website users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of the web browser or inform on their placement in the device of the website user each time. Detailed information about the possibility and the ways of using cookies is available in the software (web browser) settings.

Using the website means consent to placing cookies on the user’s device. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the website.

 

Our website uses cookies in order to provide best user experience. You can change cookies storage setting in your browser Read more...