Uproszczone zasady zatrudniania pracowników z Ukrainy w Polsce

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie przyjęto przepisy znacznie ułatwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia w naszym kraju. Zasady te dotyczą także osób, które nie posiadają obywatelstwa Ukrainy, ale są współmałżonkami obywateli Ukrainy i przybyły do Polski z Ukrainy w związku z wybuchem wojny. Osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego a przybyłe do Polski z Ukrainy na skutek wojny również mogą być zatrudniane w Polsce, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Każdorazowo przy decyzji o zatrudnieniu pracownika z Ukrainy bardzo ważna jest szczegółowa analiza poszczególnych przypadków i dokumentacji z nimi związanej.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.

W trybie uproszczonym pracodawcy mogą obecnie zatrudniać obywateli Ukrainy przebywających w Polsce legalnie od 24 lutego 2022 r. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uważa się za legalny, jeśli:

a)         przybyli oni do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, oraz

b)        przybyli oni do Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r., oraz

c)         deklarują zamiar pozostanie w Polsce.

Osoby spełniające ww. warunki objęte są w Polsce ochroną tymczasową i mogą podejmować pracę w Polsce od 24 lutego 2022 r. (niezależnie od daty rzeczywistego przekroczenia granicy polskiej) do 24 sierpnia 2023 r. Jedynym warunkiem formalnym zatrudnienia obywatela Ukrainy jest, aby w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy pracodawca zawiadomił powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę tego pracodawcy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Po dokonaniu zgłoszenia pracownik z Ukrainy może swobodnie rozpocząć pracę, jak i ją zmienić. Przepisy nie określają wyraźnie konsekwencji prawnych przekroczenia wskazanego terminu 14 dni.

Przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy, należy pamiętać o zawarciu umowy (o pracę, zlecenia) na piśmie, przy czym umowa ta powinna być w języku zrozumiałym dla zatrudnianego. Pracownik powinien też zostać zgłoszony do ZUS w terminie 7 dni od podjęcia przez niego pracy. Konieczne jest przeprowadzenie badań lekarskich, szkolenia BHP, jak i przestrzeganie innych przepisów prawa pracy w zakresie zatrudnienia. Wynagrodzenie wypłacane pracownikom z Ukrainy nie może być niższe niż płaca minimalna, która w tym roku wynosi 3.010 zł brutto, lub minimalna stawka godzinowa ustalona na 19,70 zł brutto.

Przed zatrudnieniem pracodawca powinien upewnić się, że obywatel Ukrainy przebywa w Polsce legalnie. Pomocny jest w tym numer PESEL (nadawany na podstawie wniosku złożonego osobiście przez obywatela Ukrainy w dowolnym urzędzie gminy w Polsce), ponieważ uzyskanie przez obywatela Ukrainy tego numeru stanowi potwierdzenie, że dana osoba spełnia warunki legalnego pobytu w Polsce. W przypadku braku numeru PESEL potwierdzeniem legalności pobytu w Polsce może być zaświadczenie Straży Granicznej lub inny dokument, który stanowił podstawę przekroczenia granicy, potwierdzający przybycie do Polski po 24 lutego 2022 r.

Jeśli wjazd do Polski po 24 lutego 2022 r. nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej (tj. brak jest w paszporcie lub innym dokumencie podróży stempla polskiej Straży Granicznej), w ciągu 60 dni od daty wjazdu do Polski obywatel Ukrainy powinien złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce wniosek, na podstawie którego wjazd do Polski zostanie zarejestrowany przez Straż Graniczną. Przestrzeganie tej formalności ułatwia polskim pracodawcom legalne zatrudnianie obywateli Ukrainy.

Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres dłuższy niż jeden miesiąc pozbawia go możliwości dalszego legalnego pobytu w Polsce na podstawie przepisów o ochronie tymczasowej, a co za tym idzie zatrudniania w procedurze uproszczonej.

Ochrona tymczasowa może być udzielona tylko w jednym państwie członkowskim UE. W przypadku zatrudniania obywateli Ukrainy wskazane jest zweryfikowanie (np. poprzez oświadczenie danego pracownika), czy nie zostali oni objęci ochroną tymczasową w innym państwie członkowskim UE.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywali w Polsce przed dniem 24 lutego 2022 r.

Regulacje ułatwiające zatrudnianie znajdują zastosowanie także do obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski legalnie już przed 24 lutego 2022 r. (np. na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy Schengen). W okresie do 24 sierpnia 2023 r. osoby te również mogą podejmować pracę w Polsce na podstawie zawiadomienia o powierzeniu pracy, złożonego w przez pracodawcę w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy. Pracodawcy, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. zatrudniali obywateli Ukrainy, nie muszą potwierdzać legalności ich pracy. W przypadku jednak, gdy pracownik z Ukrainy zmienia pracę, w ciągu dwóch tygodni od podjęcia przez niego pracy nowy pracodawca powinien zawiadomić o jego zatrudnieniu właściwy urząd pracy.

Ochrona tymczasowa, a zatem uproszczona procedura zatrudniania, nie obejmuje obywateli Ukrainy:

a)         posiadających: zezwolenie na pobyt stały/czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany;

b)        którzy: złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce/ w imieniu których taki wniosek został złożony, zadeklarowali zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce/których dotyczy taka deklaracja.

Zatrudnianie innych osób, które przybyły z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Osoby, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego lub bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r. i, opuściwszy ją z powodu wojny, przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., również mogą legalnie przebywać w Polsce i wykonywać pracę bez zezwolenia.

W celu legalnego zatrudnienia takich osób wskazane jest zweryfikowanie przez pracodawców, że są one objęte ochroną tymczasową. Potwierdzenie stanowi zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (wydawane na wniosek cudzoziemca). Zaświadczenie to jest wyłącznym dowodem udzielenia ochrony czasowej w Polsce i w okresie ważności potwierdza prawo do pobytu na terytorium Polski i do wykonywania pracy bez zezwolenia.

W przypadku ww. osób uproszczone procedury zatrudnienia mogą być stosowane przez okres 12 miesięcy (okres ten może być przedłużony o 6 miesięcy, maksymalnie 2 razy). W dniu, w którym opuszczoną one Polskę, zezwolenie na pobyt czasowy wygasa.

Podstawa prawna:

1)         Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2)         Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poinformuj znajomych

Polityka prywatności i plików cookies

KLAUZULA NFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje-stru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000874696, NIP 5272944924, RE-GON 387767552 (“LEGALIO”).

LEGALIO przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa stanowiska. Dane osobowe przetwarzane są przez LEGALIO na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. LEGALIO zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w tych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności LEGALIO zbiera i przetwarza dane osobowe dla celów:

 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LEGALIO jako admini-stratora danych, w szczególności zaś w celach związanych ze świadczeniem usług na rzecz klientów, informowaniem klientów lub potencjalnych klientów o zmianach w przepisach prawa lub o praktyce ich stosowania oraz z prowadzeniem pozostałej korespondencji, nawiązywa-niem i utrzymywaniem kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami, kontrahentami lub też innymi podmiotami, a także w celu umożliwienia korzystania z profili LEGALIO prowadzonych na portalach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • negocjowania, zawierania i wykonywania umów z klientami i innymi podmiotami lub dla pod-jęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz wykonywania obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem – na podstawie, odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

W związku z prowadzoną przez LEGALIO działalnością dane osobowe mogą być udostępniane pod-miotom zewnętrznym, przy pomocy których ta działalność jest prowadzona, w szczególności dostaw-com usług księgowych, IT, marketingowych, operatorom pocztowym, kurierom, itp. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes LEGALIO, dane osobowe przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację tego prawnie uzasadnionego interesu.

Gdy przetwarzanie danych osobowych następuje dla celów negocjowania, zawarcia lub wykonania umowy, dane osobowe są przetwarzane przez okres negocjowania i zawierania umowy, ewentualnie także wykonywania umowy, do czasu niezbędnego do ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie obrony przed roszczeniami, a po tym okresie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, okres przetwarzania danych wynikać będzie z treści tych obowiązków. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie, ewentualnie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, gdy taka zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w ramach wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego będą przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w związku z którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu, w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane;
 • prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów,
 • dla których dane te zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub udzielonej zgody, polegające na możliwości żądania wydania danych osobowych dostarczonych przez daną osobę i jej dotyczących w sposób ustrukturyzowany i w powszechnie używanym formacie;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • prawo do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzane są one na podstawie takiej zgody, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych mającego miejsce przed wycofaniem zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Prawa te mogą jednak nie przysługiwać osobie, której dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim ich wykonanie mogłoby prowadzić do naruszenia tajemnicy radcowskiej albo adwokackiej.

Brak wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne dla nawiązania i utrzymania kontaktu, prowadzenia korespondencji, zawarcia lub wykonania danej umowy lub dla otrzymywania informacji o zmianach w przepisach prawa lub praktyce ich stosowania.

Brak profilowania danych osobowych

Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania ani innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zasady dotyczące plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
  i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 

Na tej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik;
 • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na umieszczanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…