Nowa rzeczywistość w działaniu rad nadzorczych od 13 października 2022 r.

Z dniem 13 października 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące działanie rad nadzorczych spółek kapitałowych. Będą one miały fundamentalne znaczenie dla sytuacji członków tych organów, sposobu sprawowania ich funkcji i odpowiedzialności z tym związanej. Wywołują one także potrzebę refleksji wspólników (akcjonariuszy) nad sposobem dostosowania działania spółki do wprowadzonych zmian.

Obowiązki i odpowiedzialność członków rad nadzorczych

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów nie powinno być wątpliwości, że dołożenie należytej staranności przy sprawowaniu swojej funkcji jest odrębnym obowiązkiem członków rad nadzorczych. Chodzi przy tym o podwyższoną staranność odpowiednią do zawodowego charakteru tej funkcji. Nowe przepisy wyraźnie wskazują też na obowiązek lojalności członków rady nadzorczej wobec spółki. Naruszenie tych obowiązków przez członka rady nadzorczej będzie mogło być podstawą jego odpowiedzialności wobec spółki, nawet jeżeli nie zostały naruszone żadne inne przepisy prawa lub postanowienia umowy (statutu) spółki. Do tej pory było to przedmiotem sporów.

Jednocześnie ustawodawca uelastycznił odpowiedzialność członków organów spółki poprzez wyraźne uregulowanie tzw. business judgment rule. Nowe przepisy zwalniają członka rady nadzorczej od odpowiedzialności wobec spółki za wyrządzoną spółce szkodę, jeżeli tylko działał on lojalnie wobec spółki i w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. To uzasadnione ryzyko ma być oceniane z uwzględnieniem informacji, analiz i opinii, których zasięgnięcia w danym wypadku można było oczekiwać.

Obie zmiany mają duże znaczenie dla sposobu działania rad nadzorczych i ich poszczególnych członków. Wzmagają one potrzebę poprzedzenia podejmowania decyzji zgromadzeniem odpowiedniego materiału i należytego udokumentowania tego procesu.

Pozyskiwanie dokumentów i informacji przez radę nadzorczą

Rozszerzeniu ulegnie krąg osób, od których rada nadzorcza będzie mogła żądać przedstawienia dokumentów i informacji. Oprócz członków zarządu oraz pracowników spółki do ich przekazywania zobowiązani będą również prokurenci, a także osoby regularnie wykonujące na rzecz spółki czynności na innych podstawach niż umowa o pracę. Nowe przepisy przewidują dwutygodniowy termin na wykonanie żądania rady nadzorczej w tym zakresie.

Dodatkowo w spółkach akcyjnych zarządy będą zobligowane do przedstawienia szeregu informacji bez odrębnego wezwania ze strony rady nadzorczej. Będzie to dotyczyło w szczególności uchwał zarządu, a także okoliczności istotnych dla spółki lub jej majątku. Obowiązek ten może być wyłączony lub ograniczony statutem spółki. Można obawiać się, że tam gdzie takiego wyłączenia nie będzie, zarząd spółki – dla swojego bezpieczeństwa – będzie miał pokusę przekazywania radzie nadzorczej jak największej ilość informacji, niezależnie od ich prawdziwej wagi. Może to znacznie utrudnić sprawowanie nadzoru.

Możliwość powołania doradcy rady nadzorczej

Uznając, że sprawowanie nadzoru wymaga wiedzy specjalistycznej, której nie można zawsze oczekiwać od członków rady nadzorczej, ustawodawca wprowadził instytucję doradcy rady nadzorczej. Doradcą będzie podmiot, któremu rada nadzorcza, działając w imieniu spółki, będzie mogła zlecić zbadanie określonej sprawy, sporządzenie analizy lub opinii. Co istotne dla wykonywania nadzoru, do powołania doradcy nie będzie potrzebna zgoda czy nawet wiedza kontrolowanego zarządu spółki.

Funkcjonowanie tej instytucji w danej spółce będzie jednak zależało od samych wspólników (akcjonariuszy). W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnienie doradcy przez samą radę nadzorczą będzie bowiem wymagało wprowadzenia odpowiedniego zapisu do umowy spółki (opt in). W spółce akcyjnej zaś możliwość taka będzie mogła zostać ograniczona lub wyłączona w statucie (opt out).

Sposób działania rad nadzorczych i rola przewodniczącego

Nowe przepisy wyraźnie regulują rolę przewodniczącego rady nadzorczej. Będzie on ustawowo zobowiązany do kierowania i należytego organizowania prac rady nadzorczej, w tym jej zwoływania w uzasadnionych przypadkach. Zwołanie będzie następowało w drodze zaproszeń, których minimalną treść określają znowelizowane przepisy, wymieniające w szczególności czas i miejsce posiedzenia oraz jego porządek.

Dopuszczono możliwość podejmowania uchwał rady nadzorczej w sprawach nieobjętych porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniach. Możliwość taka nie będzie przy tym zależała od obecności wszystkich członków rady na posiedzeniu. Tylko członkowie obecni na posiedzeniu będą mogli sprzeciwić się podjęciu uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad. Członkowie rady nadzorczej, którzy z jakichkolwiek powodów nie wzięli udziału posiedzeniu, mogą być zaskoczeni podjęciem pod ich nieobecność uchwał w sprawach nieujętych w przedstawionym im porządku obrad. Możliwość podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad będzie mogła być wyłączona w umowie (statucie) spółki.

Na nowo uregulowano częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych. Ustalono, że powinny się one odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

W zmienionych przepisach wskazano także minimalną treść protokołów posiedzeń rady nadzorczej. Powinny one wskazywać w szczególności podejmowane uchwały, osoby obecne na posiedzeniu, wyniki poszczególnych głosowań oraz zdania odrębne zgłoszone w trakcie posiedzenia.

Obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania z działalności rady nadzorczej

Nowelizacja wprowadza obowiązek rady nadzorczej corocznego sporządzania pisemnej informacji o działalności rady nadzorczej i przedstawiania jej wspólnikom (akcjonariuszom). W spółkach akcyjnych przewidziana została minimalna treść takiego sprawozdania. Powinno ono zawierać w szczególności ocenę sytuacji spółki oraz wykonywania przez zarząd obowiązków umożliwiających sprawowanie nadzoru. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością decyzję co do minimalnej treści sprawozdania pozostawiono wspólnikom, a w braku decyzji wspólników samym radom nadzorczym.

Zgoda na dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi

W spółkach akcyjnych zgoda rady nadzorczej będzie wymagana do dokonania transakcji z powiązaną spółką, jeżeli wartość tej transakcji zsumowanej z innymi transakcjami zawartymi z tą samą spółką powiązaną w okresie roku obrotowego będzie przekraczała 10% sumy aktywów danej spółki akcyjnej. Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej wskazanych w ustawie informacji mających znaczenie dla decyzji rady nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody. Statut spółki może uchylić wymóg zgody rady nadzorczej dla takiej czynności.

Opisany tutaj obowiązek nie będzie miał zastosowania do spółek notowanych na rynku regulowanym. Podobnie nie będzie on znajdował zastosowania do tych spółek, które zdecydowały się działać w ramach tak zwanych grup spółek. Regulacja umożliwiające łączenie spółek z danej grupy kapitałowej w grupy spółek wchodzi w życie z tym samym dniem co zmiany dotyczące nadzoru. 

Udział biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej

Od 13 października 2013 r. rady nadzorcze będą zobowiązane zawiadamiać kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadził ustawowo wymagane badanie sprawozdania finansowego, o posiedzeniu poświęconym ocenie tego sprawozdania. Same spółki zaś będą zobowiązane zapewnić udział tego biegłego rewidenta, ewentualnie innego przedstawiciela firmy audytorskiej, w takim posiedzeniu celem przedstawiania radzie nadzorczej niezbędnych wyjaśnień. Oznacza to w praktyce potrzebę wprowadzenia do umów o badanie sprawozdania finansowego postanowień zobowiązujących biegłych rewidentów do udziału w takim posiedzeniu.

Powyżej przedstawiono jedynie najważniejsze z wchodzących w życie zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Niewątpliwie powodują one potrzebę przeanalizowania dokumentów korporacyjnych pod kątem ich dostosowania do nowych regulacji (umowy spółki, statuty, regulaminy). Dostosowania do nowych zasad wymagać będzie również praktyka wykonywania funkcji członków rad nadzorczych.

Share

Privacy and cookies policy

INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING

The controller for personal data is LEGALIO Pietrzak Markowicz Lewandowska Lubaś sp. j. with its office registered in  Warsaw (00-342) at Topiel 23, and entered into the entrepreneurs’ register of the National Court Register held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, in the 13th Economic Division of the National Court Register, under KRS number 0000874696, tax identification number (NIP) 5272944924, and statistical number (REGON) 387767552 (“LEGALIO”).
 
LEGALIO processes personal data such as first and last names, e-mail addresses, phone numbers, and position names.
 
LEGALIO processes personal data on the terms specified in the provisions on protection of personal data, in particular those in the Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“GDPR”), as well as in the Act of 10 May 2018 on protection of personal data. LEGALIO keeps personal data confidential and secures the data against unauthorised access by third parties pursuant to the above-mentioned regulations.
 

 

Scope and purposes of personal data processing
 
In the course of its activities, LEGALIO collects and processes personal data for the following purposes:  
 • those resulting from legitimate interests pursued by LEGALIO as the data controller, in particular for purposes related to the provision of services to clients, informing clients or prospective clients about changes in the law or the practice of its application, conducting other correspondence, and initiating and maintaining contact with clients, potential clients, counterparts, and other persons, as well as enabling the use of LEGALIO’s profiles on social media – based on art. 6 section 1 letter f of the GDPR;
 • negotiating, concluding, and performing agreements with clients or other persons, as well as taking steps at the request of the data subject prior to concluding an agreement – based on art. 6 section 1 letter b of the GDPR;
 • conducting recruitment processes and performing legal obligations related to employment – based on, respectively, art. 6 sec. 1 letter a, art. 6 sec. 1 letter c, and art. 6 sec. 1 letter f of GDPR;
 • fulfilling obligations imposed by the law – based on art. 6 section 1 letter c of GDPR.
 
Transfer of personal data to other entities
 
In connection with the activities performed by LEGALIO, personal data may be disclosed to external entities providing services necessary for those activities, in particular to providers of accounting, IT, marketing, and postal services, courier operators, etc. Personal data will not be transferred to a third country.
 
Period of personal data processing
 
The period of personal data processing depends on the purpose of processing. In the case of processing personal data based on LEGALIO’s legitimate interest, personal data will be processed for the period enabling the implementation of this legitimate interest.
 
If personal data is processed for the purpose of negotiating, concluding or performing an agreement, personal data will be processed for the period of negotiating and concluding the agreement and, where applicable, also performing the agreement for the time necessary to determine and/or pursue a claim or make a defence against claims, and thereafter, in cases and to the extent required by law.
 
Where processing of personal data is carried out for the performance of legal obligations, the period of data processing shall be determined by the nature of these obligations.
 
Personal data will be processed until an effective objection is raised in this regard, respectively until the consent for the processing of personal data is withdrawn, in cases where such consent constitutes the sole basis for personal data processing.
 
Personal data processed as part of the profession of attorney at law (in Polish: adwokat or radca prawny) will be stored for 10 years from the end of the year in which the proceedings in which the personal data was collected ended.
 
Rights of persons whose personal data is processed
 
Persons whose personal data is processed have the following rights:
 
 • the right to access personal data and information about its processing, in particular information about the purposes and legal basis of the processing, categories of personal data processed, scope of personal data processed and entities to which the personal data is disclosed;
 • the right to obtain a copy of the personal data being processed;
 • the right to rectification of personal data;
 • the right to erasure of personal data the processing of which is not necessary for the purposes for which the data was collected;
 • the right to restriction of the processing of personal data;
 • the right to portability of the personal data processed by automated means under an agreement or consent, which consists of the ability to request the furnishing of the personal data provided by a given person and providing it in a structured manner and commonly used format;
 • the right to object to the processing of personal data for marketing purposes;
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data at any time when the processing of the personal data is based on such consent, which, however, does not affect the lawfulness of data processing prior to the withdrawal of the consent;
 • the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office regarding the processing of personal data.
 
Some or all of these rights may not be available to a person whose personal data is processed insofar as their exercise could lead to a breach of legal professional privilege.
 
No requirement to provide personal data
 
Providing personal data is voluntary. However, providing personal data may be indispensable to establish and maintain contact, conduct correspondence, conclude or perform a given agreement, or receive information on changes in law or the practice of its application.
 
No profiling of personal data
 
Personal data is not subject to profiling or other automated decision-making.
 
Rules regarding cookies
 
Cookies are IT data, in particular text files which are stored in the end device of a website user and are intended to use subpages of this website. Cookies usually contain the name of the website from which they come, the time of storage on the device and a unique number.

Cookies are used for:

 

 • adapting the content of the website to the user’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow for recognition of the website user’s device and appropriate display of the website, tailored to the user’s individual needs;
 • creating statistics which help to understand how website users use websites, which allows to improve their structure and content;
 • maintaining a website user session (after logging in), thanks to which a user does not have to re-enter login and password on each subpage of the website.
 

Two main types of cookies are used on this website: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the user’s device until logging out, leaving the website or switching off the software (web browser). Persistent cookies are stored in the end user’s device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the user.

The website uses or may use the following types of cookies:

 

 • necessary cookies to enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication on the website;
 • cookies used to ensure safety, e.g. used to detect misuse of authentication on the website;
 • performance cookies, enabling the collection of information about the use of the website;
 • functional cookies which make it possible to remember the user’s selected settings and personalize the user’s interface, e.g. with regard to the selected language or the region the user comes from;
 • analytical cookies – e.g. Google Analytics, which collect information about site visits, such as subpages, time spent on the site or transition between individual subpages. Google LLC cookies related to Google Analytics are used for this purpose.
 

In many cases, web browsing software (internet browser) allows the storage of cookies by default on the user’s device. Website users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the settings of the web browser or inform on their placement in the device of the website user each time. Detailed information about the possibility and the ways of using cookies is available in the software (web browser) settings.

Using the website means consent to placing cookies on the user’s device. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the website.

 

Our website uses cookies in order to provide best user experience. You can change cookies storage setting in your browser Read more...